Privacy verklaring Karah.nl.


Karah.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij (Hannette Webbink) via info@Karah.nl of bel naar 06-81602606. 

Karah verstrekt geen informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van jou of, in geval je jonger bent dan 16 jaar, van jou en/of je ouders/verzorgers.

Dit document bevat drie onderdelen:
1. De vormen (A, B en C) van jouw contact met Karah en welke gegevens Karah in dat geval van jou registreert.
2. Hoe lang we jouw gegevens bewaren.
3. Hoe Karah zorgt voor bescherming van jouw gegevens om datalekken en daarmee mogelijk misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

1 A) Wanneer je de nieuwsbrief ontvangt:

In deze tijd van een overvloed aan informatie en contactmogelijkheden vind ik het zelf vervelend wanneer iemand mij ongevraagd en ongewenst iets stuurt. 

Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook geldt. Het is dan ook nooit mijn bedoeling om je ongewenst informatie te sturen.
Krijg je mijn nieuwsbrief al vanaf het moment dat ik ze verstuur, dan kan het zijn dat ik je niet persoonlijk heb gevraagd of je dat wilt, maar dat je op dat moment voorkwam in mijn contacten.

Onderaan iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om, wanneer jij dat wilt, je met 1 klik uit te schrijven. Jouw gegevens worden dan automatisch en met onmiddelijke ingang verwijderd.

Wanneer je de nieuwsbrief ontvangt registreert Karah alleen een voornaam en/of achternaam (afhankelijk van jouw keuze) en een e-mailadres dat jij hebt opgegeven om de nieuwsbrieven naartoe te mogen sturen.
Karah werkt voor het maken en versturen van de nieuwsbrieven met Mailchimp, die voldoet aan de voorwaarden van de AVG.

1 B) Wanneer je deelneemt aan een klankmeditatie, lezing of workshop:

Karah registreert jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens zijn minimaal nodig om je te kunnen bereiken voor informatie over jouw aanmelding en voor het versturen van een factuur.

Alleen wanneer jij daar toestemming voor geeft, registreert Karah daarnaast graag je volledige adres en geboortedatum. 
Deze worden gebruikt om inzicht te krijgen in geografische herkomst en in leeftijdscategorieën van deelnemers.
Beide hebben als doel om het aanbod van Karah nog beter af te stemmen op bestaande, dan wel toekomstige deelnemers.

1C) Wanneer je coaching en/of healing ontvangt of deelneemt aan een training:

Karah registreert jou als cliënt en legt een dossier aan.  In dit dossier wordt verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
Deze gegevens verwerkt Karah om zorgvuldig te zijn in de koppeling van jouw feitelijke gegevens en inhoudelijke gegevens in jouw dossier.
Daarnaast gebruikt Karah geografische herkomst en leeftijdscategorie om het aanbod nog beter af te stemmen op toekomstige cliënten.

– Indien van toepassing een bedrijfsnaam of de naam van een opdrachtgever. 

– Rapportage van sessies coaching/healing.
In zo kort mogelijke bewoording wordt de voorgang van de begeleiding weergegeven. Er worden geen uitgebreide verslagen gemaakt, tenzij dat anders is afgesproken met een opdrachtgever. Van trainingsdagen wordt van de individuele deelnemers geen rapportage verwerkt maar van de trainingsdagen. 

2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Karah.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bij nieuwsbrieven is de bewaartermijn van naam en e-mailadres vanaf het moment dat jij je daarvoor aanmeldt tot het moment dat jij je daarvoor afmeldt.
Karah hanteert de bewaartermijn van 2 jaar voor de dossiergegevens vanaf de datum van afsluiting van een begeleidingstraject, dan wel de laatste datum van op zich staande  begeleidingscontacten.
Financiële gegevens worden conform de voorgeschreven termijn van de belastingdienst 7 jaar bewaard.

3) Hoe Karah zorgt voor bescherming van jouw gegevens om datalekken en daarmee mogelijk misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

Karah verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het laatste geval zal dit met jou besproken worden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
De bedrijven die jouw gegevens verwerken voldoen per 25 mei 2018 allemaal aan de eisen van de AVG.

Karah heeft in verband met de nieuwe wetgeving gekozen voor online boekhouden en een online cliëntsysteem. Deze bedrijven kunnen beter dan Karah zorgen voor een optimale beveiliging van jouw gegevens. De bedrijven zijn Nederlands, hebben Nederlandse servers en voldoen daarmee aan de eisen van de Europese wetgeving.

Karah is open en helder in informatieverstrekking naar jou over de verwerking van persoonsgegevens:

– Wanneer jouw naam genoemd wordt op sociale media heb jij die ofwel zelf geplaatst of heb jij Karah uitdrukkelijk toestemming gegeven om jouw naam of jouw foto te plaatsen.

– Voor nieuwsbrieven worden persoonsgegevens vastgelegd bij Mailchimp.

– Persoonsgegevens bij klankmeditaties, lezingen en workshops worden verwerkt door outlook in verband met communicatie en door een online boekhoudprogramma.

– Persoonsgegevens van cliënten en dossiergegevens worden vastgelegd in een online cliëntsysteem. Voor schriftelijke communicatie wordt gebruik gemaakt van outlook, welke alle benodigde updates automatisch verwerkt. Financiële gegevens worden verwerkt in een online boekhoudprogramma.

– Karah gebruikt de Google agenda voor het vastleggen van afspraken met jou. Deze agenda kan worden ingezien door de medehuurder van de bedrijfsruimte, Ron Bults van Mediation101, die niet jouw naam kan zien maar wel of de ruimte op een bepaalde tijd bezet is.

– Karah heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met de technisch beheerder van de website www.karah.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karah.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Karah.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan Karah jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Karah reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week op jouw verzoek.

Karah.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot nog even dit over Cookies:

Karah maakt zelf geen cookies aan.
Het systeem waarmee de website www.karah.nl is gemaakt, registreert wel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die Karah gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Karah hiermee de website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Om te downloaden klik hier:
privacy_statement Karah

Scroll naar top

DOWNLOAD JE EIGEN eBook

Voordat je weggaat

Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van alle trainingen en workshops

Chat openen